DESIGN PROCESS

ขั้นตอนการทำงานของสถาปนิก
akas-architects_summer_house-11

ขั้นตอนการทำงานของสถาปนิกอาจจะแตกต่างกันไปตามงบประมาณและความเร่งรัดของแต่ละโครงการ โดยเริ่มต้นก่อนที่จะเริ่มทำงานหรือเซ็นสัญญา เราจะพูดคุยหารือกันถึงความเป็นไปได้ของโครงการ (Project Consulting) ในบางครั้งอาจรวมถึงการเข้าสำรวจหน้างานด้วย ซึ่งส่วนใหญ่จะมีการนัดพูดคุยกันประมาณ 1-3 ครั้ง เพื่อให้เกิดความเข้าใจกันระหว่างเรากับลูกค้าให้มากที่สุด หลังจากนี้จะเป็นขั้นตอนที่เราทีมงาน AKAS ใช้เป็นหลักในการให้บริการลูกค้า จะมีทั้งหมด 7 ขั้นตอนด้วยกัน1. การร่างแบบ (Preliminary Design / Concept Design)

2. การพัฒนาแบบ (Design Developed)
3. การทำแบบเพื่อขออนุญาตก่อสร้าง (Submitted Drawings)

4. การทำแบบก่อสร้างเพื่อการประกวดราคา (Tender Drawings)

5. การจัดทำรายการแสดงปริมาณงานและราคาวัสดุก่อสร้าง (Bill of Quantities listing / BOQ)

6. การคัดสรรผู้รับเหมา (Contractor Selection)

7. การทำแบบก่อสร้าง (Construction Drawings)

8. การประสานงานกับผู้รับเหมาขณะก่อสร้าง (Shop Drawings)

akas-architects_stories_inthamara_study-1
อธิบายรายละเอียดการทำงานของสถาปนิกในแต่ละขั้นตอน

1. การร่างแบบ (Preliminary Design / Concept Design)
เราจะนำเสนอแบบร่างในเชิงการจัดวางผังพื้น และรูปแบบหน้าตาของโครงการให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าในแง่ต่างๆ โดยคำนึงถึง บริบทด้านขนาดพื้นที่ใช้สอย, กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงการ, งบประมาณการก่อสร้าง หรือรูปแบบหน้าตาอาคารทั้งภายในและภายนอกที่ลูกค้าชื่นชอบ, ทำเลที่ตั้ง รวมถึงทิศแดด ลม, วัฒนธรรมความเชื่อ หรือการหารือกับซินแสฮวงจุ้ยที่ลูกค้าระบุ, การออกแบบเพื่อรองรับผู้สูงอายุ เป็นต้น

สำหรับขั้นตอนนี้ ในการนำเสนองานแต่ละครั้ง สถาปนิกจะต้องใช้เวลาประมาณ1-2 สัปดาห์ ใช้เวลาเฉลี่ย 1เดือน – 1เดือนครึ่ง


akas-architects_stories_inthamara_mood-board-01

2. การพัฒนาแบบ (Design Developed)

เมื่อผังพื้น และรูปแบบหน้าตาของโครงการเป็นไปตามที่ลูกค้าต้องการแล้ว สถาปนิกจะพัฒนารูปร่างหน้าตาโครงการให้ละเอียดขึ้น และเริ่มนำเสนอวัสดุที่จะใช้, ลงรายละเอียดของดีเทลต่างๆ รวมถึงการพูดคุยและประเมินงบประมาณเบื้องต้นที่จะแปรเปลี่ยนตามวัสดุด้วย


ในขั้นตอนนี้ลูกค้าจะได้เห็นภาพจำลอง 3 มิติ (Perspective) ช่วยให้เห็นภาพหน้าตาอาคารและเข้าใจบรรยากาศที่จะเกิดขึ้น เมื่อลูกค้าเห็นชอบแบบที่นำเสนอแล้ว ทางเราจะรวมรวบชิ้นตัวอย่างของวัสดุหลักที่จะใช้ในโครงการ จัดทำเป็นผังรวมวัสดุ (Material Board) ให้ลูกค้าได้เห็นโทนสีจริงและได้สัมผัสกับ texture ของวัสดุ ก่อนที่จะนำไปใช้ประกอบแบบในขั้นตอนถัดไป

ใช้เวลาเฉลี่ย 1เดือน – 3เดือนครึ่ง

*ขั้นตอนที่ 1-2 เป็นขั้นตอนการนำเสนองานออกแบบ ซึ่งสถาปนิกแต่ละทีมจะมีวิธีการที่แตกต่างกันออกไป สำหรับมาตรฐานของทีมเรา จะนำเสนอเป็นทางเลือก (Design Options) ครั้งละ 1-2 แบบ เพื่อให้ลูกค้ามีทางเลือกและได้เห็นความเป็นไปได้ต่างๆ

akas-architects_stories_rama9_drawing-1

3. การทำแบบเพื่อขออนุญาตก่อสร้าง (Submitted Drawings)

สถาปนิกจะจัดทำแบบชุดขออนุญาตก่อสร้าง โดยประสานงานกับวิศวกรโครงสร้าง และวิศวกรงานระบบ เพื่อให้ได้แบบและรายการประกอบแบบครบตามที่เทศบาล หรือท้องที่นั้นๆกำหนด รวมถึงช่วยประสานงานกับเจ้าหน้าที่เทศบาลนั้นๆ จนกว่าแบบที่ขออนุญาตจะได้รับการอนุมัติ

ใช้เวลาเฉลี่ย 1เดือนครึ่ง – 2เดือน

*ทางราชการจะต้องใช้เวลาอีกอย่างน้อย 45 วันทำการ เพื่อตรวจแบบและออกใบอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารได้4. การทำแบบก่อสร้างเพื่อให้ผู้รับเหมาประเมินราคา (Tender Drawings)

ระหว่างประสานงานและรอใบอนุญาตก่อสร้างจากเจ้าหน้าที่ราชการ สถาปนิกจะดำเนินการจัดทำแบบก่อสร้างควบคู่ไปด้วย ซึ่งจะเป็นแบบที่ลงรายละเอียดมากขึ้นกว่าแบบชุดขออนุญาตก่อสร้าง เช่น ลงรายละเอียดของดีเทลรางน้ำ ดีเทลการเปลี่ยนระดับพื้น ไปจนถึงดีเทลรอยต่อวัสดุต่างๆ เพื่อที่ผู้รับเหมาจะสามารถนำรายละเอียดเหล่านั้น ไปประเมินเป็นราคาค่าก่อสร้างที่จะเกิดขึ้นจริงได้

ใช้เวลาเฉลี่ย 2อาทิตย์ – 1เดือน5. การจัดทำรายการแสดงปริมาณงานและราคาวัสดุก่อสร้าง (Bill of Quantities listing / BOQ)
ทางเราจะนำแบบก่อสร้างไปถอดปริมาณออกมาเป็นใบปริมาณงานที่แสดงราคากลาง(BOQ) เพื่อให้เจ้าของโครงการทราบราคากลางที่จะเกิดขึ้น ในขณะเดียวกันก็จะจัดส่งแบบก่อสร้างชุดเดียวกันนี้ให้กับผู้รับเหมาเจ้าต่างๆ เพื่อให้เกิดการแข่งขันกันทางราคา และทำให้เจ้าของโครงการมีตัวเลือกไว้เปรียบเทียบ

ขั้นตอนในการถอดปริมาณงาน
ใช้เวลาเฉลี่ย 1 เดือน

akas-architects_summer_house-4

6. การคัดสรรผู้รับเหมา (Contractor Selection)
เมื่อผู้รับเหมาที่คัดสรรไว้ทำการเสนอราคามาแล้ว เราจะนำมาเปรียบเทียบกับรายการแสดงปริมาณงาน (BOQ) และช่วยให้คำปรึกษาว่าราคาที่เสนอมานั้นเหมาะสมหรือไม่ หากราคาถูกเกินจริง ก็อาจมีแนวโน้มที่ผู้รับเหมาจะทิ้งงาน หรือหากมีวัสดุชิ้นไหนแพงเกินจริง เราก็สามารถนำราคากลางมาใช้พูดคุยต่อรองเพื่อปรับลดราคาได้ ก่อนที่เจ้าของโครงการจะตัดสินใจทำสัญญาจ้างก่อสร้างกับผู้รับเหมาเจ้าใดเจ้าหนึ่งต่อไป

ใช้เวลาเฉลี่ย 1-2 เดือน

akas-architects_stories_rama9_drawing-2

7. การทำแบบก่อสร้าง (Construction Drawings)

เมื่อทราบราคาก่อสร้างจากผู้รับเหมาแล้ว มักจะมีการปรับลดหรือเพิ่มพื้นที่ รวมไปถึงสเปคของวัสดุ เพื่อให้ได้ราคาตามเป้าหมาย สถาปนิกจะนำข้อสรุปนั้นไปแก้ไขแบบและสเปควัสดุให้แล้วเสร็จ เพื่อให้เจ้าของโครงการนำแบบชุดนี้ไปประกอบสัญญาจ้างก่อสร้างกับผู้รับเหมาเจ้าที่จะว่าจ้างต่อไป

ขั้นตอนในการเขียนแบบก่อสร้างราวๆ 15วัน
ใช้เวลาเฉลี่ย 2อาทิตย์

akas-architects_summer_house-2

8. การประสานงานกับผู้รับเหมาขณะก่อสร้าง (Shop Drawings)

ขณะดำเนินการก่อสร้าง ทางเราจะช่วยประสานงานและให้ความกระจ่างในแบบก่อสร้างกับผู้รับเหมาในขณะก่อสร้าง เพื่อให้เกิดความราบรื่นและเรียบร้อยในการดำเนินงาน และในบางครั้งก็รวมถึงการเข้าไปที่ไซต์งานก่อสร้างเดือนละ 1-2 ครั้ง หรือตามแต่ที่ตกลงกับเจ้าของโครงการไว้ตั้งแต่ตอนทำสัญญาในตอนต้น

ระยะเวลาในการก่อสร้างขึ้นกับขนาดของโครงการ และปัจจัยอื่นๆร่วมด้วย

หากอยากประเมินคร่าวๆว่าบ้านของคุณจะใช้เวลาก่อสร้างนานเท่าไหร่

สามารถอ่านได้จาก “สร้างบ้านหนึ่งหลัง ใช้เวลานานเท่าไร?”

สรุปแล้ว
จากประสบการณ์ที่ผ่านมา งานออกแบบตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1-5 จะใช้เวลาโดยเฉลี่ย 6-9 เดือน บางโครงการกินเวลาเกิน 1 ปี หรือบางโครงการก็กินเวลาเพียง 2เดือน

ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความพิถีพิถันของลูกค้า หรือแม้แต่ปัจจัยเสริมอย่างฮวงจุ้ยก็เช่นกัน ทั้งนี้เราจะวางเป้าหมายร่วมกันกับลูกค้าเสมอ เพื่อให้กรอบเวลาเป็นไปตามเป้า หรือหากมีการคลาดเคลื่อนด้านเวลาก็เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก


AKAS's team

ปล. ขั้นตอนการทำงานทั้งหมดนี้ เป็นเพียงขั้นตอนการทำงานที่ทางเราทำ และให้บริการกับลูกค้าของเราเท่านั้น วัดตุประสงค์ที่เอามาเล่าก็เพื่อให้ทุกคนทราบและเข้าใจกระบวนการทำงานกับสถาปนิก โดยทั้งนี้ข้อมูลบางส่วนอาจคลาดเคลื่อนได้ จึงไม่สามารถใช้อ้างอิงเป็นมาตรฐานในการดำเนินงานของสถาปนิกโดยทั่วไปได้ หากสนใจว่าจ้างสถาปนิกหรือผู้ออกแบบที่ใดก็ตามโปรดสอบถามกับสถาปนิก หรือผู้ออกแบบที่ท่านจะร่วมงานด้วยอีกครั้ง